Preskocit navigáciu

Zrušenie kvalifikovaného certifikátu


Certifikačná autorita je povinná zrušiť kvalifikovaný certifikát:

  • na základe žiadosti držiteľa certifikátu alebo osoby na to určenej v zmluve s držiteľom certifikátu,
  • pri nesplnení zákonných požiadaviek alebo pri uvedení nepravdivých údajov pri výdaji KC,
  • na základe rozhodnutia súdu, 
  • pri kompromitácii privátneho kľúča daného KC alebo privátneho kľúča CAMOSR2,
  • pri porušení zmluvy alebo povinností držiteľa KC uvedených v certifikačnom poriadku,
  • v prípade úmrtia držiteľa certifikátu.

Držiteľ kvalifikovaného certifikátu môže požiadať o zrušenie certifikátu:

  • podaním písomnej žiadosti o zrušenie platnosti kvalifikovaného certifikátu osobne alebo poštou na adresu CAMOSR,
  • telefonicky cestou Kontaktného centra na tel. č. 401111; fax 403333,
  • zaslaním formuláru (Žiadosť o zrušenie platnosti kvalifikovaného certifikátu) podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo správy s  jednoznačnou vôľou o zrušenie KC (napr. „Žiadam o zrušenie svojho KC číslo xxx“) na adresu info_kc@mil.sk,
  • v prípade odcudzenia, straty alebo podozrenia zo zneužitia kvalifikovaného certifikátu telefonicky na tel. č. 0960400400.

   Osoba, požadujúca zrušenie KC inak ako zaslaním formuláru podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom, sa musí preukázať overovacím kódom, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 zmluvy o vydaní certifikátu a používaní kvalifikovaného certifikátu CA. V prípade podania písomnej žiadosti osobne na pracovisku RA CAMOSR je držiteľ KC povinný predložiť doklady totožnosti ako pri výdaji KC.

    Ak sa držiteľ KC nechá zastupovať vo veci zrušenia KC, zastupujúci subjekt sa musí preukázať overeným plnomocenstvom (notárom alebo matrikou), z textu ktorého je jednoznačná vôľa držiteľa KC zrušiť svoj KC. Zastupujúci subjekt je povinný nechať na RA doklad potvrdzujúci jeho plnomocenstvo alebo jeho kópiu (nemusí byť overená). RA posúdi oprávnenosť žiadosti o zrušenie KC a v prípade, že je jasné, že žiadateľ o zrušenie nie je oprávnenou osobou, RA môže danú žiadosť o zrušenie odmietnuť.

Ziadost o zrusenie kvalifikovaneho certifikatu

Skočiť na menu


Share