Preskocit navigáciu
SEARCHING

Calendar of events

Predchádzajúci mesiac Nasledujúci mesiac
February 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   


Vyhlásenie o prístupnosti

Novelizovaný zákon 215/2002 Z. z.


Rek. zákon 215/2002 Z. z.

(Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 26.4.2002
Účinnosť od: 1.1.2009
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 091/2002
PREDPIS JE NADRADENÝ:
537/2002 Z. z.
538/2002 Z. z.
539/2002 Z. z.
540/2002 Z. z.
541/2002 Z. z.
542/2002 Z. z.
233/2007 Z. z.
ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
679/2004 Z. z.
25/2006 Z. z.
275/2006 Z. z.
214/2008 Z. z.

MENÍ ČASTI PREDPISU:
141/1961 Zb.
99/1963 Zb.
40/1964 Zb.
71/1967 Zb.
511/1992 Zb.
145/1995 Z. z.

OBLASŤ: Finančné právo, Občianske právo - hmotné, Občianske právo - procesné a Správne právo
POZNÁMKA:
okrem čl. I § 4, § 5 ods. 1, 4 a 5, § 7, § 8 ods. 5 a 6, § 9, § 10 ods. 2 písm. a) až e), g) a h) a ods. 3, § 11, § 12 ods. 4, § 13, § 14 ods. 2 a 3, § 24, 25 a 26, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2002

215/2002 Z.z.

ZÁKON

z 15. marca 2002

o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zmena:679/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena:25/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2006
Zmena:275/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2006
Zmena:214/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona

(1) Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vyhotovovaním a používaním elektronického podpisu, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri používaní elektronického podpisu, hodnovernosť a ochranu elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom.

(2) V uzavretých systémoch sa tento zákon použije, ak sa účastníci uzavretého systému nedohodnú inak.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) dokumentom ľubovoľná konečná neprázdna postupnosť znakov,
b) digitálnym dokumentom číselne kódovaný dokument,
c) elektronickým dokumentom digitálny dokument uchovávaný na fyzickom nosiči, prenášaný alebo spracúvaný pomocou technických prostriedkov v elektrickej, magnetickej, optickej alebo inej forme,
d) podpísaným elektronickým dokumentom elektronický dokument, pre ktorý bol vyhotovený elektronický podpis, ak je tento elektronický dokument dostupný spolu s elektronickým podpisom daného dokumentu,
e) súkromným kľúčom tajná informácia, ktorá slúži na vyhotovenie elektronického podpisu elektronického dokumentu,
f) verejným kľúčom informácia dostupná overovateľovi, ktorá slúži na overenie správnosti elektronického podpisu vyhotoveného pomocou súkromného kľúča patriaceho k danému verejnému kľúču,
g) prostriedkom na vyhotovenie elektronického podpisu technické zariadenie alebo programové vybavenie, alebo algoritmy, alebo ich kombinácia, ktorých prostredníctvom môže podpisovateľ vyhotoviť na základe elektronického dokumentu a súkromného kľúča podpisovateľa elektronický podpis elektronického dokumentu,
h) bezpečným zariadením na vyhotovenie elektronického podpisu prostriedok na vyhotovenie elektronického podpisu, ktorý spĺňa požiadavky tohto zákona a ktorý slúži na vyhotovovanie zaručených elektronických podpisov,
i) prostriedkom na overenie elektronického podpisu technické zariadenie alebo programové vybavenie, alebo algoritmy, alebo ich kombinácia, ktorých prostredníctvom môže overovateľ na základe podpísaného elektronického dokumentu a verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču, ktorý bol použitý na vyhotovenie elektronického podpisu, overiť správnosť elektronického podpisu,
j) uzavretým systémom systém slúžiaci výlučne pre vlastné potreby jeho účastníkov, ktorý vznikol na základe dohody účastníkov systému a ku ktorému majú prístup len účastníci systému, uzavretým systémom nie je informačný systém verejnej správy, 1)
k) certifikačnou službou najmä vydávanie certifikátov, zrušovanie platnosti certifikátov, poskytovanie zoznamu zrušených certifikátov, potvrdzovanie existencie a platnosti certifikátov, vyhľadávanie a poskytovanie vydaných certifikátov,
l) akreditovanou certifikačnou službou
1. vydávanie kvalifikovaných certifikátov, zrušovanie platnosti kvalifikovaných certifikátov, poskytovanie zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov, potvrdzovanie existencie a platnosti kvalifikovaných certifikátov, vyhľadávanie a poskytovanie vydaných kvalifikovaných certifikátov (ďalej len "správa kvalifikovaných certifikátov"),
2. dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom,
3. vydávanie časových pečiatok,
m) certifikačnou činnosťou poskytovanie certifikačných služieb, prijímanie žiadostí o vydanie certifikátu, vedenie evidencie, prevádzka potrebných technických zariadení a iná činnosť potrebná na zabezpečenie poskytovania certifikačných služieb,
n) správou certifikátov vydávanie, overovanie platnosti, zrušovanie, archivovanie certifikátov a certifikačné činnosti s tým spojené,
o) produktmi pre elektronický podpis technické zariadenia a programové vybavenie alebo ich relevantné časti, ktoré sú určené pre poskytovateľov certifikačných služieb na vykonávanie certifikačných činností alebo sú určené na vyhotovovanie a overovanie elektronických podpisov,
p) poskytovateľom certifikačných služieb fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva certifikačné služby,
q) certifikačnou autoritou poskytovateľ certifikačných služieb, ktorý spravuje certifikáty podľa písmena n),
r) akreditovanou certifikačnou autoritou certifikačná autorita, ktorá poskytuje akreditované certifikačné služby podľa tohto zákona a ktorá má na poskytovanie týchto služieb akreditáciu Národného bezpečnostného úradu2) (ďalej len "úrad"),
s) registračnou autoritou poskytovateľ certifikačných služieb, ktorý v mene certifikačnej autority vykonáva vybrané certifikačné činnosti a sprostredkúva služby certifikačnej autority držiteľom certifikátov a žiadateľom o vydanie certifikátu,
t) podpisovateľom fyzická osoba, ktorá je držiteľom súkromného kľúča a je schopná pomocou tohto kľúča vyhotoviť elektronický podpis elektronického dokumentu,
u) vydavateľom certifikátu certifikačná autorita alebo úrad,
v) držiteľom certifikátu

1. fyzická osoba, ktorej bol certifikačnou autoritou na základe tohto zákona vydaný certifikát,
2. certifikačná autorita,
3. úrad,

w) overovateľom elektronického podpisu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pomocou prostriedku na overenie elektronického podpisu, verejného kľúča, podpísaného elektronického dokumentu a elektronického podpisu tohto dokumentu môže overiť platnosť daného elektronického podpisu,
x) bezpečnostným zariadením na vyhotovovanie časovej pečiatky technické zariadenie a programové vybavenie, ktoré spĺňa požiadavky tohto zákona a prostredníctvom ktorého možno na základe časového údaja, elektronického dokumentu a na tento účel určeného súkromného kľúča vyhotoviť časovú pečiatku daného elektronického dokumentu,
y) elektronickou podateľňou technické zariadenie slúžiace najmä na prijímanie, odosielanie a potvrdzovanie prijatia elektronických dokumentov, elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom a elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom.
§ 3
Elektronický podpis

(1) Elektronický podpis je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať tieto požiadavky:

a) nemožno ju efektívne vyhotoviť bez znalosti súkromného kľúča a elektronického dokumentu,
b) na základe znalosti tejto informácie a verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri jej vyhotovení možno overiť, že elektronický dokument, ku ktorému je pripojená alebo s ním inak logicky spojená, je zhodný s elektronickým dokumentom použitým na jej vyhotovenie,
c) obsahuje údaj, ktorý identifikuje podpisovateľa.
(2) Podpisovateľ vyhotoví elektronický podpis elektronického dokumentu tak, že na základe svojho súkromného kľúča a elektronického dokumentu vyhotoví nový údaj, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1.
§ 4
Zaručený elektronický podpis

(1) Zaručený elektronický podpis je elektronický podpis, ktorý musí spĺňať podmienky podľa § 3:

a) je vyhotovený pomocou súkromného kľúča, ktorý je určený na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu,
b) možno ho vyhotoviť len s použitím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu podľa § 2 písm. h),
c) spôsob jeho vyhotovovania umožňuje spoľahlivo určiť, ktorá fyzická osoba zaručený elektronický podpis vyhotovila,
d) na verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču použitému na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu je vydaný kvalifikovaný certifikát.

(2) Zaručený elektronický podpis je platný, ak

a) existuje kvalifikovaný certifikát verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri vyhotovení daného elektronického podpisu,
b) je preukázateľné, že kvalifikovaný certifikát podľa písmena a) bol platný v čase vyhotovenia daného elektronického podpisu,
c) elektronický dokument, ku ktorému je zaručený elektronický podpis pripojený alebo s ním inak logicky spojený, je zhodný s dokumentom použitým na jeho vyhotovenie, čo sa overilo použitím verejného kľúča uvedeného v kvalifikovanom certifikáte podľa písmena a).

(3) Podpisovateľ vyhotoví zaručený elektronický podpis elektronického dokumentu tak, že na základe svojho súkromného kľúča a daného elektronického dokumentu vyhotoví pomocou bezpečného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu nový údaj, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1.

(4) Formát a spôsob vyhotovovania zaručeného elektronického podpisu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

(5) Verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču určenému na vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu úradu je zverejnený spôsobom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

(6) Zaručený elektronický podpis úradu je platný, ak elektronický dokument, ku ktorému je zaručený elektronický podpis pripojený alebo s ním inak logicky spojený, je zhodný s dokumentom použitým na jeho vyhotovenie, čo sa overilo použitím verejného kľúča úradu zverejneného spôsobom podľa odseku 5.
§ 5
Používanie elektronického podpisu

(1) V styku s orgánmi verejnej moci sa používa elektronický podpis alebo zaručený elektronický podpis. Ak sa v styku s orgánmi verejnej moci alebo orgánmi verejnej správy používa zaručený elektronický podpis, kvalifikovaný certifikát musí byť vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou a musí obsahovať rodné číslo držiteľa certifikátu.
(2) Overovateľ overuje elektronický podpis prostriedkami na overovanie elektronického podpisu využitím podpísaného elektronického dokumentu a verejného kľúča patriaceho udávanému podpisovateľovi.

(3) Pri overovaní elektronického podpisu overovateľ môže požadovať overenie pravosti verejného kľúča, to znamená toho, že verejný kľúč patrí podpisovateľovi. Na tento účel môže použiť certifikát verejného kľúča podpisovateľa.

(4) Pri overovaní zaručeného elektronického podpisu overovateľ na základe kvalifikovaného certifikátu verejného kľúča overí, či verejný kľúč na overenie zaručeného elektronického podpisu patrí podpisovateľovi.

(5) Podrobnosti o podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postup pri overovaní a podmienky overenia zaručeného elektronického podpisu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 6
Certifikát

(1) Certifikát je elektronický dokument, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že v certifikáte uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný (ďalej len "držiteľ certifikátu").
(2) Certifikát sa skladá z tela certifikátu a z elektronického podpisu tela certifikátu.
(3) Telo certifikátu je elektronický dokument, ktorý obsahuje najmä
a) identifikačné údaje vydavateľa certifikátu,
b) identifikačné číslo certifikátu,
c) identifikačné údaje držiteľa certifikátu,
d) dátum a čas začiatku a konca platnosti certifikátu,
e) verejný kľúč držiteľa certifikátu,
f) identifikáciu algoritmov, pre ktoré je uvedený verejný kľúč určený,
g) identifikáciu algoritmov použitých pri vyhotovení elektronického podpisu tela certifikátu.
(4) Elektronický podpis tela certifikátu vyhotoví vydavateľ certifikátu použitím súkromného kľúča, ktorý je na to určený.
(5) Ako identifikačný údaj držiteľa certifikátu podľa odseku 3 písm. c) možno použiť aj pseudonym, ak na základe údajov, ktoré certifikačná autorita pri podávaní žiadosti o vydanie certifikátu od žiadateľa získala, možno jednoznačne určiť totožnosť držiteľa certifikátu. Certifikačná autorita v certifikáte výslovne uvedie, že sa v ňom ako identifikačný údaj držiteľa certifikátu uvádza pseudonym.
(6) Krížový certifikát je certifikát, ktorý vydá certifikačná autorita na verejný kľúč inej certifikačnej autority.
(7) Certifikát akreditovanej certifikačnej autority je certifikát, ktorý
a) vydal úrad akreditovanej certifikačnej autorite,
b) obsahuje účel, na ktorý je určený,
c) má telo certifikátu podpísané elektronickým podpisom úradu.
(8) Krížový certifikát akreditovanej certifikačnej autority je krížový certifikát, ktorý
a) vydala akreditovaná certifikačná autorita akreditovanej certifikačnej autorite,
b) obsahuje údaj, že ide o krížový certifikát,
c) má telo certifikátu podpísané elektronickým podpisom akreditovanej certifikačnej autority.
(9) Certifikát úradu je certifikát, ktorý spĺňa požiadavky podľa odseku 7 písm. b) a c) a vydal ho úrad na vlastný verejný kľúč úradu.
(10) Formát a obsah certifikátov podľa odsekov 7 až 9 a podrobnosti o ich správe ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 7
Kvalifikovaný certifikát

(1) Kvalifikovaný certifikát je certifikát fyzickej osoby, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 6 a
a) ktorý vydala akreditovaná certifikačná autorita fyzickej osobe,
b) v ktorom je uvedené, že je kvalifikovaný,
c) v ktorom sú uvedené obmedzenia na jeho použitie, ak tretia strana také obmedzenia rozlišuje,
d) ktorý má telo certifikátu podpísané elektronickým podpisom akreditovanej certifikačnej autority, ktorý bol vyhotovený použitím súkromného kľúča určeného na tento účel.
(2) Kvalifikovaný certifikát je platný v čase, pre ktorý sa overuje jeho platnosť, ak
a) takýto čas je medzi začiatkom a koncom platnosti certifikátu,
b) v ktorom je uvedené, že je kvalifikovaný,
c) v ktorom sú uvedené obmedzenia na jeho použitie, ak tretia strana také obmedzenia rozlišuje,
d) ktorý má telo certifikátu podpísané elektronickým podpisom akreditovanej certifikačnej autority, ktorý bol vyhotovený použitím súkromného kľúča určeného na tento účel.
(3) Kvalifikovaný certifikát podľa odseku 1 môže byť vydaný aj
a) fyzickej osobe konajúcej v mene inej fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby (ďalej len "zastupovaná osoba"),
b) fyzickej osobe, ktorá má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu, 2b)
c) fyzickej osobe, ktorá vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu, 2c)
d) fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom.2d)
(4) Akreditovaná certifikačná autorita vydá kvalifikovaný certifikát fyzickej osobe podľa odseku 3 písm. a), ktorá predloží oprávnenie konať v mene zastupovanej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá preukáže svoje postavenie podľa odseku 3 písm. b) až d).
(5) Kvalifikovaným certifikátom vydaným podľa odseku 3 preukazuje jeho držiteľ oprávnenie podľa odseku 3 písm. a) a b) alebo postavenie podľa odseku 3 písm. c) a d).
(6) Ak oprávnenie osôb podľa odseku 3 písm. a) bolo zrušené alebo zaniklo, o zrušenie certifikátu je povinná bezodkladne požiadať zastupovaná osoba. Ak zastupovaná osoba zomrela, bola vyhlásená za mŕtvu, zanikla alebo bola zrušená, o zrušenie certifikátu je povinný požiadať držiteľ certifikátu. Ak oprávnenie osôb podľa odseku 3 písm. b) alebo postavenie osôb podľa odseku 3 písm. c) a d) bolo zrušené alebo zaniklo, o zrušenie certifikátu je povinný bezodkladne požiadať príslušný orgán verejnej moci.
(7) Kvalifikovaný certifikát vydaný pre fyzickú osobu podľa odseku 3 písm. b) až d) nemôže obsahovať pseudonym podľa § 6 ods. 5.
(8) Formát a obsah kvalifikovaných certifikátov a podrobnosti o ich správe ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 8
Zoznam zrušených certifikátov

(1) Zoznam zrušených certifikátov je elektronický dokument, ktorým vydavateľ certifikátov, ktorý spravuje tieto certifikáty, oznamuje predčasné ukončenie ich platnosti.

(2) Zoznam zrušených certifikátov sa skladá z tela zoznamu zrušených certifikátov a z elektronického podpisu tela zoznamu zrušených certifikátov.

(3) Telo zoznamu zrušených certifikátov je elektronický dokument, ktorý obsahuje najmä

a) identifikačné údaje vydavateľa certifikátov, ktorý spravuje tieto certifikáty,
b) dátum a čas vydania zoznamu zrušených certifikátov,
c) dátum a čas najneskoršieho vydania ďalšieho zoznamu zrušených certifikátov,
d) zoznam identifikačných čísiel certifikátov, ktoré boli zrušené spolu s dátumom a časom ich zrušenia.

(4) Elektronický podpis tela zoznamu zrušených certifikátov je vyhotovený vydavateľom certifikátov, ktorý spravuje tieto certifikáty, použitím na to určeného súkromného kľúča.

(5) Zoznam zrušených kvalifikovaných certifikátov je zoznam zrušených certifikátov, ktorým vydavateľ kvalifikovaných certifikátov, ktorý spravuje tieto certifikáty, oznamuje predčasné ukončenie ich platnosti. Zoznam zrušených kvalifikovaných certifikátov musí spĺňať požiadavky podľa odsekov 1 až 4 a

a) je vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou alebo úradom,
b) elektronický podpis tela zoznamu zrušených certifikátov bol vyhotovený použitím súkromného kľúča určeného na tento účel,
c) na verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču podľa písmena b) vydala akreditovaná certifikačná autorita alebo úrad certifikát.

(6) Formát, periodicitu vydávania a spôsob vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 9
Časová pečiatka

(1) Časová pečiatka je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať tieto požiadavky:

a) nemožno ju efektívne vyhotoviť bez znalosti súkromného kľúča určeného na tento účel a bez elektronického dokumentu,
b) na základe znalosti verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri jej vyhotovení možno overiť, že elektronický dokument, ku ktorému je pripojená alebo s ním inak logicky spojená, je zhodný s elektronickým dokumentom použitým na jej vyhotovenie,
c) vyhotovila ju akreditovaná certifikačná autorita použitím súkromného kľúča určeného na tento účel,
d) možno ju vyhotoviť len použitím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky podľa § 2 písm. x); podrobnosti o požiadavkách na také zariadenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad,
e) na verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču použitému na jej vyhotovenie vydala akreditovaná certifikačná autorita certifikát,
f) umožňuje jednoznačne identifikovať dátum a čas, kedy bola vyhotovená.

(2) Formát časovej pečiatky a spôsob jej vyhotovovania, požiadavky na zdroj časových údajov pre časovú pečiatku a požiadavky na vedenie dokumentácie časových pečiatok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 10
Úrad

(1) Ústredným orgánom štátnej správy pre elektronický podpis je úrad.

(2) Úrad plní tieto úlohy:

a) vykonáva kontrolu dodržiavania tohto zákona (§ 11),
b) posudzuje žiadosti certifikačných autorít pôsobiacich na území Slovenskej republiky o akreditáciu, udeľuje a odníma certifikačným autoritám akreditáciu a vydáva osvedčenia o akreditácii,
c) vydáva certifikáty verejných kľúčov podľa § 6 ods. 7 ním akreditovaným certifikačným autoritám,
d) zverejňuje vlastný verejný kľúč podľa § 4 ods. 5 a vydáva certifikát svojho vlastného verejného kľúča podľa § 6 ods. 9,
e) vydáva certifikáty verejných kľúčov zahraničným certifikačným autoritám podľa § 17 ods. 1 písm. a) a c),
f) eviduje certifikačné autority pôsobiace v Slovenskej republike,
g) vedie zoznam akreditovaných certifikačných autorít pôsobiacich na území Slovenskej republiky a zoznam certifikačných autorít, ktorým odňal akreditáciu; tento zoznam úrad zverejňuje na voľne prístupnej internetovej stránke,
h) zrušuje certifikát, ktorý vydal akreditovanej certifikačnej autorite, ak akreditovanej certifikačnej autorite odníme akreditáciu alebo ak táto ukončí svoju činnosť,
i) vedie register zahraničných certifikačných autorít, ktorých certifikáty boli úradom uznané na použitie v Slovenskej republike,
j) certifikuje produkty pre elektronický podpis, najmä bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu a bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časových pečiatok, vydáva odporúčania, štandardy a smernice z oblasti elektronického podpisu,
k) plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona; na plnenie svojich úloh môže požiadať o spoluprácu aj iné štátne orgány a ďalšie fyzické osoby a právnické osoby,
l) poskytuje akreditované certifikačné služby príslušníkom a zamestnancom úradu a na požiadanie príslušníkom Policajného zboru a zamestnancom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre plnenie úloh ustanovených osobitným predpisom, 2e) príslušníkom ozbrojených síl a zamestnancom Ministerstva obrany Slovenskej republiky pre plnenie úloh ustanovených osobitným predpisom, 2f) príslušníkom a zamestnancom Slovenskej informačnej služby, zamestnancom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, súdom Slovenskej republiky a prokuratúre pre plnenie úloh ustanovených osobitnými predpismi, 2g)
m) vedie zoznam všetkých vydaných kvalifikovaných certifikátov spolu s informáciami o ich platnosti zaslaných podľa § 14 ods. 3 písm. e) a poskytuje z neho informácie,
n) vydáva certifikáty ním akreditovaným certifikačným autoritám pre službu časovej pečiatky podľa § 2 písm. l) tretieho bodu,
o) poskytuje Európskej komisii a členským štátom Európskej únie zoznamy akreditovaných certifikačných autorít pôsobiacich na území Slovenskej republiky, zoznamy certifikačných autorít, ktorým odňal akreditáciu, údaje z registra zahraničných certifikačných autorít, ktorých certifikáty boli úradom uznané na použitie v Slovenskej republike a bezodkladne im oznamuje každú zmenu a doplnenie poskytovaných informácií.
(3) Požiadavky na správu kvalifikovaných certifikátov akreditovanou certifikačnou autoritou sa vzťahujú aj na úrad.
§ 11
Kontrola

(1) Úrad môže kontrolovať certifikačnú autoritu odo dňa, keď úradu oznámila začiatok svojej činnosti. Súčasťou kontroly certifikačnej autority je aj kontrola registračných autorít konajúcich v jej mene.
(2) Na účely výkonu kontroly je certifikačná autorita povinná umožniť povereným pracovníkom úradu v nevyhnutnom rozsahu vstup do obchodných a prevádzkových priestorov, na požiadanie predložiť úplnú dokumentáciu, záznamy, doklady, písomnosti a iné podklady súvisiace s jej činnosťou, umožniť v nevyhnutnej miere prístup do svojho informačného systému a poskytnúť informácie a potrebnú súčinnosť.

(3) Zamestnanci úradu poverení výkonom kontroly sú oprávnení vyžadovať od pracovníkov kontrolovanej akreditovanej certifikačnej autority, certifikačnej autority alebo registračnej autority súčinnosť a informácie, ktoré súvisia s vykonávaním certifikačných činností. Osoby vykonávajúce kontrolu sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení ich vzťahu s úradom. Povinnosť mlčanlivosti nemajú, ak to ustanovuje osobitný zákon.

(4) Ak má certifikačná autorita alebo akreditovaná certifikačná autorita prevádzkové alebo obchodné priestory umiestnené mimo územia Slovenskej republiky, kontrola podľa § 11 sa nahradí vykonaním auditu podľa § 25 a požiadaviek úradu.
(5) Ak úrad pri kontrole zistí, že certifikačná autorita porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, môže najmä
a) obmedziť maximálne na obdobie troch mesiacov alebo zakázať certifikačnej autorite vykonávanie alebo pokračovanie vo vykonávaní niektorej certifikačnej činnosti alebo certifikačnej služby, ak zistí, že certifikačná autorita

1. nie je dostatočne bezpečnostne spoľahlivá3) na to, aby mohla pôsobiť ako certifikačná autorita,
2. nespĺňa požiadavky podľa zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov,

b) nariadiť zrušenie kvalifikovaných certifikátov, ak zistil, že boli sfalšované, alebo neboli dostatočne chránené pred falšovaním, alebo keď zariadenia na vyhotovenie zaručených elektronických podpisov vykazovali bezpečnostné nedostatky, ktoré by mohli umožniť nepozorované falšovanie zaručených elektronických podpisov alebo dokumentov podpisovaných takými podpismi.

(6) Obmedzením činnosti alebo zákazom činnosti certifikačnej autorite podľa odseku 5 nie je dotknutá platnosť ňou dovtedy vydaných certifikátov.
(7) Obmedzením činnosti alebo zákazom činnosti akreditovanej certifikačnej autorite podľa odseku 5, alebo zrušením jej akreditácie nie je dotknutá platnosť ňou dovtedy vydaných kvalifikovaných certifikátov.
(8) Pri výkone kontroly podľa tohto zákona, okrem postupov ustanovených v odseku 4, postupuje úrad podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom.3a)
Certifikačná autorita
§ 12

(1) Certifikačná autorita je poskytovateľ certifikačných služieb, ktorý spravuje certifikáty a vykonáva certifikačnú činnosť.

(2) Poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb je podnikaním4) okrem výkonu certifikačných činností podľa § 10 ods. 2 písm. l).
(3) Na vykonávanie certifikačných činností a poskytovanie certifikačných služieb podľa tohto zákona sa povolenie nevyžaduje.

(4) Akreditované certifikačné služby sa poskytujú na základe akreditácie, ktorú udeľuje úrad.

(5) Certifikačná autorita je povinná ešte pred začatím poskytovania služieb bezplatne zverejniť

a) certifikačný poriadok, ktorý obsahuje najmä informácie pre koho a za akých podmienok poskytuje služby, typy vydávaných certifikátov, práva a povinnosti používateľov svojich služieb, vzor žiadostí o poskytnutie služby, pravidlá používania a zrušovania certifikátov,
b) technické špecifikácie, formáty, normy a štandardy používané pri vykonávaní činností,
c) cenník svojich platených služieb a zoznam bezplatne poskytovaných služieb,
d) obmedzenia pri poskytovaní svojich služieb, ak také existujú,
e) spôsob overenia totožnosti žiadateľa o poskytnutie svojich služieb,
f) informácie o svojej akreditácii.

(6) Certifikačná autorita je ďalej povinná

a) zverejňovať svoje identifikačné údaje a informácie o svojich certifikátoch,
b) oznámiť úradu začiatok svojej činnosti minimálne 30 dní vopred.

(7) V oznámení o začiatku činnosti je certifikačná autorita povinná uviesť obchodné meno, sídlo a identifikačné údaje žiadateľa, doklad o oprávnení na vykonávanie podnikateľskej činnosti, v prípade právnických osôb výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace a informácie určené na zverejnenie podľa tohto zákona.

(8) Údaje podľa odseku 5 a odseku 6 písm. a) je certifikačná autorita povinná zverejňovať elektronicky na voľne prístupnej internetovej stránke.
§ 13
Akreditácia

(1) Certifikačná autorita môže požiadať úrad o akreditáciu.

(2) Akreditovanou certifikačnou autoritou môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má vytvorené materiálne, priestorové, technické, personálne, organizačné a právne podmienky na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb. Podrobnosti o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(3) Certifikačná autorita je povinná k žiadosti o akreditáciu predložiť úradu

a) obchodné meno, sídlo alebo adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky a identifikačné údaje žiadateľa,
b) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
c) výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov právnickej osoby alebo výpis z registra trestov fyzickej osoby nie starší ako tri mesiace,
d) verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču, ktorý bude používať na podpisovanie ňou vydávaných certifikátov,
e) informáciu o tom, ktoré akreditované certifikačné služby chce poskytovať,
f) výsledok bezpečnostného auditu svojej činnosti,
g) zverejňované informácie podľa tohto zákona.
(4) Ak žiadateľ o akreditáciu splnil podmienky na udelenie akreditácie podľa tohto zákona, úrad do 90 dní od prijatia žiadosti rozhodne o akreditácii a certifikačnej autorite vystaví certifikát. Udelenie akreditácie oprávňuje certifikačnú autoritu poskytovať akreditované certifikačné služby.

(5) Ak žiadosť o akreditáciu nie je úplná, úrad vyzve certifikačnú autoritu, aby žiadosť najneskôr do siedmich dní doplnila a na toto obdobie preruší konanie o udelení akreditácie. Ak žiadateľ o akreditáciu do času prerušenia konania nedoplní žiadosť, úrad žiadosť zamietne.

(6) Ak úrad zistí, že akreditovaná certifikačná autorita nespĺňa podmienky na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb, môže pozastaviť platnosť jej akreditácie až na tri mesiace a zároveň uložiť vykonanie nápravných opatrení. Ak akreditovaná certifikačná autorita v určenej lehote uložené opatrenia nesplní, úrad jej akreditáciu zruší.

(7) Certifikačná autorita, ktorej akreditácia bola zrušená, môže znova požiadať o jej udelenie.

(8) Žiadosť o akreditáciu podlieha správnemu poplatku.5)
§ 14
Povinnosti certifikačnej autority a akreditovanej certifikačnej autority pri poskytovaní certifikačných služieb a akreditovaných certifikačných služieb

(1) Certifikačná autorita je povinná

a) mať vypracované bezpečnostné pravidlá a pravidlá na výkon certifikačných činností,
b) dodržiavať svoje bezpečnostné pravidlá a pravidlá na výkon certifikačných činností počas celej doby poskytovania svojich služieb,
c) vykonávať certifikačné činnosti tak, aby nebolo možné vyhotovovať kópie súkromných kľúčov alebo uchovávať údaje o súkromných kľúčoch používateľov jej služieb; to sa netýka tých súkromných kľúčov, ktoré certifikačná autorita používa na vykonávanie svojich vlastných certifikačných činností,
d) najneskôr do 30 dní oznámiť úradu zmeny v obsahu a rozsahu certifikačných služieb, ktoré poskytuje,
e) vydávať certifikáty žiadateľom na základe zmluvy, ktorá je

1. písomná s vlastnoručným podpisom, alebo
2. v podobe elektronického dokumentu, ktorý je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom oboch zmluvných strán,

f) ešte pred uzavretím zmluvy písomne alebo elektronicky podrobne a zrozumiteľne informovať žiadateľa o svojej bezpečnostnej politike a o pravidlách poskytovania certifikačných služieb a také informácie poskytovať aj na požiadanie inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá preukáže o ne oprávnený záujem,
g) poskytnúť žiadateľovi o vydanie certifikátu informáciu o produktoch pre elektronický podpis a procedúrach, ktoré sú vhodné na vyhotovovanie a overovanie elektronického podpisu,
h) informovať držiteľa certifikátu o možných právnych dôsledkoch používanej procedúry na vyhotovenie elektronického podpisu, o povinnostiach držiteľa certifikátu a zodpovednosti certifikačnej autority,
i) počas vykonávania certifikačných činností zabezpečovať

1. vydávanie certifikátov, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom,
2. v prípade, ak ňou vydávané certifikáty majú ľubovoľné obmedzenia, že tieto obmedzenia budú zrejmé a rozpoznateľné pre tretie strany,
3. službu zrušenia ňou vydaného certifikátu,
4. zverejňovanie zoznamu zrušených certifikátov,
5. bezodkladné informovanie držiteľa certifikátu o zrušení jeho certifikátu, a to elektronickou alebo písomnou formou,

j) viesť prevádzkovú dokumentáciu o certifikačných činnostiach; obsah a rozsah prevádzkovej dokumentácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad,
k) archivovať súvisiacu dokumentáciu s vydávanými certifikátmi podľa osobitného zákona.6)

(2) Akreditovaná certifikačná autorita je povinná mať vypracované bezpečnostné pravidlá a pravidlá na výkon certifikačných činností podľa pravidiel ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

(3) Akreditovaná certifikačná autorita je ďalej povinná

a) preukázať spoľahlivosť nevyhnutnú na poskytovanie certifikačných služieb podľa podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom (§ 13 ods. 2),
b) poskytnúť žiadateľovi o vydanie kvalifikovaného certifikátu informácie o podmienkach používania certifikátov, o obmedzeniach ich použitia a metódach riešenia sporov a takéto informácie poskytovať aj na požiadanie inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá preukáže o ne oprávnený záujem,
c) poskytnúť žiadateľovi o vydanie kvalifikovaného certifikátu informáciu o technických produktoch, procedúrach a zariadeniach, ktoré úrad certifikoval podľa § 10 ods. 2 písm. j) ako produkty pre elektronický podpis vhodné na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu,
d) pri vydávaní kvalifikovaných certifikátov alebo pri poskytovaní záruky podľa § 17 ods. 1 písm. b) zabezpečiť, že

1. všetky informácie, ktoré kvalifikovaný certifikát obsahuje, boli v čase jeho vydania presné a správne,
2. osoba uvedená v certifikáte v čase vydania certifikátu bola držiteľom súkromného kľúča, ktorý zodpovedá verejnému kľúču uvedenému v certifikáte,
3. súkromný kľúč a k nemu patriaci verejný kľúč si navzájom zodpovedali, keď sa použili produkty a procedúry elektronického podpisu na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu, ktoré dodala alebo odporúčala certifikačná autorita,
4. certifikát bude zrušený do stanoveného času po prijatí oprávnenej žiadosti o zrušenie,
5. služba zrušovania certifikátov je dostupná,
e) zasielať úradu zoznamy vydaných kvalifikovaných certifikátov a zoznamy zrušených kvalifikovaných certifikátov; formát, spôsob a periodicitu zasielania týchto zoznamov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 15
Zrušovanie certifikátov

(1) Certifikačná autorita je povinná zrušiť certifikát, ktorý spravuje, ak

a) zistí, že pri vydaní certifikátu neboli splnené požiadavky podľa tohto zákona,
b) zistí, že certifikát bol vydaný na základe nepravdivých údajov,
c) o zrušenie certifikátu certifikačnú autoritu požiada držiteľ certifikátu alebo osoba, ktorej údaje sú uvedené v certifikáte, alebo iná osoba na to určená v zmluve s držiteľom certifikátu,
d) certifikačnej autorite zrušenie certifikátu nariadi súd,
e) zistí, že držiteľ certifikátu, ak ide o fyzickú osobu, zomrel, alebo ak ide o právnickú osobu, zanikol,
f) zistí, že súkromný kľúč patriaci k verejnému kľúču uvedenému v certifikáte pozná iná osoba, než osoba uvedená v certifikáte,
g) o zrušenie certifikátu požiada držiteľ certifikátu podľa § 7 ods. 3 alebo zastupovaná osoba.
(2) Pri zrušení certifikátu podľa odseku 1 je certifikačná autorita povinná zrušiť certifikát najneskôr v lehote, ktorú si určí v certifikačnom poriadku.

(3) Certifikát sa považuje za zrušený od času, ktorý je uvedený ako čas zrušenia v zozname podľa § 8 alebo v informácii podľa odseku 5. Platnosť zrušeného certifikátu nemožno obnoviť.
(4) Certifikačná autorita poskytuje informácie o stave certifikátu poskytnutím zoznamu zrušených certifikátov podľa § 8 obsahujúceho všetky certifikáty, ktorých platnosť bola predčasne zrušená. Certifikát, ktorého platnosť bola predčasne zrušená, musí byť minimálne jedenkrát uvedený v zozname podľa § 8.
(5) Ak má certifikačná autorita vytvorené technické podmienky, poskytuje informácie o stave certifikátu aj vo forme potvrdenia existencie a platnosti kvalifikovaného certifikátu. Podrobnosti o formáte potvrdenia existencie a platnosti kvalifikovaného certifikátu ustanoví všeobecne záväzný právny prepis, ktorý vydá úrad.
(6) Certifikačná autorita je povinná viesť dokumentáciu o žiadostiach a podnetoch na zrušenie certifikátov. V dokumentácii zaznamená najmä rok, mesiac, deň, hodinu, minútu a sekundu prijatia žiadosti o zrušenie certifikátu alebo zistenia dôvodu na zrušenie certifikátu, dôvod na zrušenie certifikátu a údaje umožňujúce určiť totožnosť osoby, ktorá o zrušenie certifikátu požiadala, alebo určiť inštitúciu a osobu, ktorá dala podnet na jeho zrušenie.
§ 16
Povinnosti certifikačnej autority pri správe certifikátov

(1) Certifikačná autorita vydaním certifikátu verejného kľúča potvrdzuje pravosť predloženého verejného kľúča a skutočnosť, že držiteľ certifikátu disponuje súkromným kľúčom, ku ktorému patrí predložený verejný kľúč.

(2) Certifikačná autorita potvrdzuje pravosť verejného kľúča držiteľa certifikátu tak, že po overení potrebných náležitostí vydá žiadateľovi certifikát, ktorý certifikačná autorita podpíše elektronickým podpisom využitím svojho súkromného kľúča.

(3) Overenie potrebných náležitostí žiadateľa o vydanie certifikátu (dokladov, vlastníctva súkromného kľúča patriaceho k predloženému verejnému kľúču) realizuje certifikačná autorita priamo alebo prostredníctvom registračnej autority konajúcej v mene certifikačnej autority.

(4) Certifikačná autorita je povinná vytvoriť podmienky, ktoré umožnia overovateľovi overiť platnosť certifikátu, ktorý certifikačná autorita vydala. Na ten účel je certifikačná autorita povinná zabezpečiť, aby jej verejný kľúč bol pre overovateľa dostupný z viacerých informačných zdrojov.
§ 17
Uznávanie zahraničných certifikátov

(1) Certifikát alebo kvalifikovaný certifikát, ktorý vydala certifikačná autorita so sídlom v zahraničí (ďalej len "zahraničná certifikačná autorita"), ktorého platnosť možno overiť v Slovenskej republike, možno uznať v Slovenskej republike, ak

a) zahraničná certifikačná autorita, ktorá vydala certifikát, je evidovaná úradom, alebo zahraničná certifikačná autorita, ktorá vydala kvalifikovaný certifikát, je akreditovaná v Slovenskej republike,
b) certifikačná autorita so sídlom v Slovenskej republike, ktorá spĺňa požiadavky zákona, poskytuje záruku za platnosť certifikátu, napr. vydaním krížového certifikátu verejného kľúča zahraničnej certifikačnej autority, alebo akreditovaná certifikačná autorita so sídlom v Slovenskej republike, ktorá spĺňa požiadavky zákona, poskytuje záruku za platnosť kvalifikovaného certifikátu, napr. vydaním krížového certifikátu verejného kľúča zahraničnej certifikačnej autority,
c) medzinárodná dohoda podpísaná Slovenskou republikou ustanovuje, že zahraničný kvalifikovaný certifikát je uznávaný ako kvalifikovaný certifikát alebo zahraničná certifikačná autorita je uznaná za akreditovanú certifikačnú autoritu v Slovenskej republike.

(2) Dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sa certifikát vydaný certifikačnou autoritou majúcou sídlo v niektorej z krajín Európskej únie, ktorého platnosť možno overiť v Slovenskej republike, stáva rovnoprávnym certifikátu vydanému v Slovenskej republike. Kvalifikovaný certifikát vydaný uvedenou certifikačnou autoritou bude mať rovnakú právnu účinnosť ako kvalifikovaný certifikát vydaný v Slovenskej republike.
§ 18
Vedenie archívu

(1) Certifikačná autorita je povinná uchovávať najmenej desať rokov

a) dokumentáciu organizačných a technických bezpečnostných prostriedkov, ktoré použila na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich zo zákona a z predpisov s ním súvisiacich,
b) originály žiadostí o vydanie certifikátov spolu s príslušnými dokumentmi potvrdzujúcimi totožnosť žiadateľa,
c) ku každému zrušenému certifikátu dokumenty podľa § 15 ods. 6.
(2) Ak je zabezpečená ochrana a trvalosť zápisu, certifikačná autorita môže uchovávať dokumenty podľa odseku 1 aj v elektronickej podobe.
§ 19
Zodpovednosť akreditovanej certifikačnej autority za škodu

(1) Za škodu spôsobenú porušením povinností zodpovedá akreditovaná certifikačná autorita podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.7)

(2) Ak je rozsah použitia kvalifikovaného certifikátu obmedzený, akreditovaná certifikačná autorita nezodpovedá za škodu spôsobenú tým, že sa certifikát použil v rozpore s obmedzeniami uvedenými v certifikáte.

(3) Ak je v kvalifikovanom certifikáte uvedené obmedzenie na výšku transakcií, na ktoré sa môže použiť, akreditovaná certifikačná autorita nezodpovedá za škody spôsobené prekročením tejto hodnoty.

(4) Zodpovednosť akreditovanej certifikačnej autority podľa odseku 1 nemožno vopred vylúčiť.
§ 20
Prekážky v činnosti a ukončenie činnosti

(1) Certifikačná autorita je povinná informovať úrad, ak sa u nej vyskytli prekážky vo výkone certifikačných služieb podľa prevádzkového poriadku, do 30 dní odo dňa, keď prekážky zistila.

(2) Akreditovaná certifikačná autorita je povinná bezodkladne informovať úrad, ak sa u nej vyskytli prekážky vo výkone akreditovaných certifikačných služieb podľa prevádzkového poriadku.

(3) Ak certifikačná autorita plánuje ukončiť výkon certifikačných služieb, je povinná tento zámer oznámiť najmenej šesť mesiacov vopred úradu a každému držiteľovi platného certifikátu vydaného touto certifikačnou autoritou.

(4) Ak certifikačná autorita plánuje ukončenie svojej činnosti, môže sa dohodnúť s inou certifikačnou autoritou o prevzatí zoznamov vydaných a zrušených certifikátov a prevádzkovej dokumentácie. Ak žiadna certifikačná autorita tieto zoznamy neprevezme, zaniká platnosť všetkých certifikátov vydaných zanikajúcou certifikačnou autoritou odo dňa jej zániku.

(5) Ak akreditovaná certifikačná autorita plánuje ukončenie svojej činnosti, môže sa dohodnúť s inou akreditovanou certifikačnou autoritou o prevzatí zoznamov vydaných a zrušených certifikátov a prevádzkovej dokumentácie. Ak žiadna akreditovaná certifikačná autorita tieto zoznamy neprevezme, prevezme ich úrad.

(6) Pred ukončením činnosti certifikačnej autority je jej štatutárny zástupca povinný zabezpečiť vykonanie kontroly dodržania zákona o ochrane osobných údajov.8)
§ 21
Registračná autorita

(1) Registračná autorita podľa § 2 písm. s) koná v mene certifikačnej autority alebo na základe zmluvy uzatvorenej s certifikačnou autoritou.

(2) Vykonávanie certifikačných činností registračnou autoritou v mene certifikačnej autority alebo na základe zmluvy uzatvorenej s certifikačnou autoritou podľa tohto zákona nie je viazané na žiadne povolenie.

(3) Registračná autorita je vo svojej činnosti viazaná certifikačným poriadkom certifikačnej autority, v ktorej mene koná alebo s ktorou má uzatvorenú zmluvu.

(4) Registračná autorita najmä

a) prijíma žiadosti o vydanie certifikátu,
b) kontroluje súlad údajov v žiadosti o vydanie certifikátu s údajmi v predloženom preukaze totožnosti žiadateľa o vydanie certifikátu,
c) odosiela žiadosti o vydanie certifikátu certifikačnej autorite,
d) odovzdáva certifikáty žiadateľom o vydanie certifikátu.
§ 22
Povinnosti držiteľa certifikátu

(1) Držiteľ certifikátu je povinný

a) zaobchádzať so svojím súkromným kľúčom s náležitou starostlivosťou tak, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu jeho súkromného kľúča,
b) uvádzať presné, pravdivé a úplné informácie vo vzťahu k certifikátu svojho verejného kľúča,
c) neodkladne požiadať certifikačnú autoritu, ktorá spravuje jeho certifikát, o zrušenie certifikátu, ak zistí, že došlo k neoprávnenému použitiu jeho súkromného kľúča, alebo ak hrozí neoprávnené použitie jeho súkromného kľúča alebo ak nastali zmeny v údajoch uvedených v certifikáte.

(2) Za škodu spôsobenú porušením povinností zodpovedá držiteľ certifikátu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.7)
§ 23
Ochrana osobných údajov

Na informačný systém poskytovateľa certifikačných služieb sa vzťahuje osobitný predpis.8)
§ 24
Požiadavky na produkty pre elektronický podpis

(1) Na uchovávanie súkromných kľúčov a na vyhotovovanie zaručených elektronických podpisov sa musia používať bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu, ktoré spoľahlivo chránia v nich uložený súkromný kľúč pred zneužitím nepovolanou osobou a umožňujú tak spoľahlivo rozoznať falšovanie zaručených elektronických podpisov a podpísaných elektronických dokumentov.

(2) Pre bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu, ak sa tieto zariadenia používajú na vyhotovovanie súkromných kľúčov, platí primerane odsek 1.

(3) Bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu a postupy používané na vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu musia

a) spoľahlivo zabezpečiť, že podpisovaný elektronický dokument pri vyhotovovaní zaručeného elektronického podpisu sa nemení,
b) umožniť, aby sa elektronický dokument, ktorý sa bude elektronicky podpisovať, zobrazil podpisovateľovi ešte predtým, ako sa spustí procedúra na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu,
c) zaručiť, že pravdepodobnosť toho, že sa nejaký súkromný kľúč vyhotoví viac než raz, bude zanedbateľná.

(4) Na vyhotovovanie a uchovávanie kvalifikovaných certifikátov sa musia používať také zariadenia a postupy, ktoré zabraňujú ich falšovaniu.

(5) Na overovanie zaručených elektronických podpisov sa musia používať technické zariadenia a postupy, ktoré zabezpečia, že

a) podpísaný elektronický dokument sa pri overovaní zaručeného elektronického podpisu nezmení,
b) zaručený elektronický podpis sa spoľahlivo overí a výsledok overovania sa správne zobrazí,
c) možno určiť, či podpísaný elektronický dokument je zhodný s elektronickým dokumentom, ku ktorému bol zaručený elektronický podpis vyhotovený,
d) overovateľ môže určiť osobu, ktorej zaručený elektronický podpis patrí a použitie pseudonymu je jasne vyznačené.

(6) Odseky 1 až 5 sa primerane vzťahujú na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časových pečiatok podľa § 9.

(7) Súlad technických zariadení a procedúr na vyhotovovanie zaručených elektronických podpisov, časových pečiatok a iných produktov pre elektronický podpis s požiadavkami podľa tohto zákona overuje a posudzuje úrad na základe žiadosti v procese certifikácie.
(8) Súlad elektronickej podateľne s požiadavkami podľa tohto zákona overuje a potvrdzuje úrad na základe žiadosti a vydáva osvedčenie o zhode s požiadavkami podľa tohto zákona.
(9) Úrad v konaní podľa odseku 7 rozhodne do 90 dní od doručenia úplnej žiadosti o certifikáciu bezpečného produktu pre zaručený elektronický podpis. Ak úrad rozhodne o súlade bezpečného produktu pre zaručený elektronický podpis s požiadavkami tohto zákona, vydá certifikát bezpečného produktu pre zaručený elektronický podpis, ktorého platnosť je najviac päť rokov.
(10) Úrad v konaní podľa odseku 8 rozhodne do 90 dní od doručenia úplnej žiadosti o uznanie zhody elektronickej podateľne s požiadavkami tohto zákona. Ak úrad rozhodne o jej súlade s požiadavkami tohto zákona, vydá osvedčenie o zhode s požiadavkami tohto zákona, ktorého platnosť je najviac päť rokov.
(11) Žiadateľ je povinný k žiadosti podľa odsekov 7 a 8 predložiť úradu
a) technickú dokumentáciu predmetu žiadosti nevyhnutnú ku konaniu o zhode,
b) certifikáty alebo bezpečnostný audit predmetu žiadosti; k žiadosti podľa odseku 8 sa bezpečnostný audit nepredkladá,
c) predmet žiadosti.
(12) Žiadosť sa považuje za úplnú, ak obsahuje náležitosti podľa odseku 11. Ak žiadosť nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby ju najneskôr do 15 pracovných dní doplnil. Ak žiadateľ žiadosť v tomto termíne nedoplní, úrad konanie podľa odsekov 7 a 8 zastaví.
(13) Na posúdenie súladu bezpečných zariadení na vyhotovenie a overenie zaručeného elektronického podpisu s bezpečnostnými požiadavkami je úrad oprávnený požadovať od žiadateľa predloženie vykonaného bezpečnostného auditu predmetu žiadosti.
(14) Ak sa počas doby platnosti certifikátu produktu pre elektronický podpis vydaného úradom na základe konania o uznanie zhody technických prostriedkov na vyhotovovanie a overovanie elektronického podpisu nezmenili bezpečnostné požiadavky tohto zákona, úrad na základe žiadosti rozhodne v skrátenom konaní do 60 dní o predĺžení platnosti certifikátu produktu pre elektronický podpis.
(15) Podanie žiadosti o uznanie zhody bezpečných zariadení na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu, podanie žiadosti o uznanie zhody elektronickej podateľne s požiadavkami tohto zákona a podanie žiadosti o predĺženie platnosti certifikátu produktu pre elektronický podpis podlieha správnemu poplatku.5)
(16) Produkty pre elektronický podpis používané na vyhotovenie elektronického podpisu, ktorých súlad bol posúdený orgánom podľa čl. 3 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy, sú produktmi pre elektronický podpis podľa tohto zákona.
(17) Požiadavky na produkty pre elektronický podpis ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 25
Audit

(1) Akreditovaná certifikačná autorita je povinná opakovane sa podrobovať externému auditu bezpečnosti poskytovania certifikačných činností tak, že audit sa ukončí najneskôr do 12 mesiacov odo dňa získania akreditácie alebo odo dňa ukončenia predchádzajúceho auditu. Podrobnosti o požiadavkách na audit, rozsahu auditu a kvalifikácii audítorov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

(2) Akreditovaná certifikačná autorita je povinná predložiť záverečnú správu o výsledkoch auditu úradu spolu s prípadnými opatreniami na nápravu a s lehotami, v ktorých sa zistené nedostatky odstránia. Záverečnú správu o výsledkoch auditu je akreditovaná certifikačná autorita povinná úradu predložiť do 30 dní od ukončenia auditu.

(3) Ak úrad zo záverečnej správy o výsledkoch auditu zistí, že akreditovaná certifikačná autorita porušila povinnosti ustanovené v tomto zákone, uloží jej opatrenia na nápravu a lehotu, v ktorej je povinná nedostatky odstrániť.

(4) Na audit certifikačnej autority a akreditovanej certifikačnej autority nahrádzajúci kontrolu (§ 11 ods. 4), sa požiadavky podľa odsekov 1 až 3 vzťahujú primerane.
§ 26
Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneužije súkromný kľúč podpisovateľa,
b) predloží nepravdivé údaje pri podávaní žiadosti o vydanie certifikátu,
c) poruší povinnosť bezodkladne požiadať o zrušenie certifikátu podľa § 7 ods. 6.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 100 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) a c) možno uložiť pokutu do 200 000 Sk.
(3) Priestupky na úseku elektronického podpisu prejednáva úrad.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.8a)
(5) Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 26a
Správne delikty

(1) Úrad uloží pokutu za porušenie povinností
a) do 10 000 000 Sk fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá poskytuje akreditované certifikačné služby bez akreditácie,
b) do 10 000 000 Sk akreditovanej certifikačnej autorite, ktorá
1. neposkytuje certifikačné služby v súlade s týmto zákonom a s bezpečnostnými pravidlami podľa § 14 ods. 2,
2. neposkytuje službu zrušovania certifikátov,
3. nezverejňuje ňou zrušené certifikáty,
4. nezverejňuje svoje identifikačné údaje alebo certifikáty, ktoré používa pri poskytovaní certifikačných služieb,
5. poruší povinnosť ohlásiť úradu začiatok svojej činnosti podľa § 12 ods. 6 písm. b),
6. vykonáva činnosť, ktorá jej bola dočasne pozastavená,
c) do 5 000 000 Sk, a to aj opakovane, akreditovanej certifikačnej autorite, ktorá neposkytne alebo zatají informácie týkajúce sa poskytovania akreditovaných certifikačných služieb,
d) do 1 000 000 Sk, a to aj opakovane, certifikačnej autorite, ktorá poruší povinnosti certifikačnej autority podľa § 14 ods. 1 písm. c),
e) do 1 000 000 Sk certifikačnej autorite, ktorá poruší povinnosť zrušiť certifikát alebo poruší povinnosť viesť požadovanú dokumentáciu podľa § 15 ods. 4,
f) do 1 000 000 Sk certifikačnej autorite, ktorej registračná autorita
1. neposkytuje služby podľa postupov a v súlade s bezpečnostnými pravidlami certifikačnej autority,
2. nezabezpečí presnosť, pravdivosť a úplnosť údajov o registrovaných osobách,
3. nevedie dokumentáciu o spôsobe poskytovania a bezpečnosti poskytovaných služieb, nechráni osobné údaje registrovaných osôb podľa osobitného predpisu,
g) do 1 000 000 Sk fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá zneužila súkromný kľúč podpisovateľa,
h) do 1 000 000 Sk zastupovanej osobe, ktorá poruší povinnosť bezodkladne požiadať o zrušenie certifikátu podľa § 7 ods. 6,
i) do 500 000 Sk, a to aj opakovane, akreditovanej certifikačnej autorite, ktorá nesplní povinnosti podrobiť sa auditu podľa § 25 ods. 1 alebo nepredloží záverečnú správu o výsledku auditu v lehote podľa § 25 ods. 2,
j) do 500 000 Sk certifikačnej autorite, ktorá
1. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. d),
2. neoznámi úradu v lehote ustanovenej týmto zákonom ukončenie svojej činnosti,
3. poruší povinnosti držiteľa certifikátu podľa § 22,
4. poruší povinnosť vedenia archívu podľa § 18 ods. 1.
(2) Pri určení výšky pokuty úrad prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(3) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení povinností na úseku elektronického podpisu, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(5) Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 27
Splnomocňovacie ustanovenie

Podrobnosti o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 28
Spoločné ustanovenie

Na konanie úradu podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, 9) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 29
Prechodné ustanovenia

(1) Orgány verejnej moci sú povinné oznámiť úradu elektronickú adresu elektronickej podateľne, na ktorej prijímajú podania vo forme elektronických dokumentov podpísané elektronickým podpisom alebo elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Zoznam elektronických adries zverejňuje úrad na svojej internetovej stránke.
(2) Akreditovaná certifikačná autorita je povinná požiadať úrad o vydanie certifikátu pre akreditovanú certifikačnú službu vydávania časových pečiatok do 31. januára 2009.
(3) Akreditovaná certifikačná služba vydávania a overovania časových pečiatok poskytovaná akreditovanou certifikačnou autoritou podľa doterajších predpisov sa môže poskytovať do 31. januára 2009.
§ 30
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z. a zákona č. 184/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 40 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
"Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.".

Čl. III

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z. a zákona č. 501/2001 Z. z. sa mení takto:

V § 42 ods. 1 prvá veta znie:

"Podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona, telegraficky alebo telefaxom.".

Čl. IV

Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 367/1999 Z. z., zákona č. 240/2000 Z. z. a zákona č. 493/2001 Z. z. sa mení takto:

1. V § 31 odsek 9 znie:
"(9) Registrácia alebo oznámenie podľa tohto zákona sa predkladá správcovi dane na tlačive vydanom ministerstvom alebo sa môže podať aj elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona, na ktorom musí daňový subjekt vyhlásiť, že ide o jeho prvú daňovú registráciu, alebo uviesť, či bol už niekedy daňovo registrovaný, a ak áno, kedy, u ktorého správcu dane, pridelené daňové identifikačné číslo, meno alebo názov, pod akým bol registrovaný, a či bola registrácia odobratá, alebo zrušená a dôvody, pre ktoré sa tak stalo. Ministerstvo a ústredné riaditeľstvo môžu rozšíriť údaje požadované pri registrácii na registračnom tlačive alebo v elektronickej podobe podpísanej zaručeným elektronickým podpisom, ak pôjde o údaje nevyhnutné na riadnu správu jednotlivých daní.".

2. V § 31 odsek 17 znie:
"(17) Platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov je povinný predkladať do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na túto daň a daň vyberanú osobitnou sadzbou dane za uplynulý štvrťrok správcovi dane na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo, alebo ak tak vyhlási príslušný daňový úrad, môže sa podať aj elektronickými prostriedkami podpísaný zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.".

Čl. V

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) sa mení takto:

V § 19 odsek 1 znie:

"(1) Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní.".

Čl. VI

Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona č. 57/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 149/1969 Zb., zákona č. 156/1969 Zb., zákona č. 48/1973 Zb., zákona č. 29/1978 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 178/1990 Zb., zákona č. 303/1990 Zb., zákona č. 558/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 6/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 178/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1994 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 222/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 272/1999 Z. z., zákona č. 173/2000 Z. z., zákona č. 366/2000 Z. z. a zákona č. 253/2001 Z. z. sa mení takto:

V § 59 odsek 1 znie:

"(1) Podanie sa posudzuje vždy podľa svojho obsahu, aj keď je nesprávne označené. Možno ho urobiť písomne, ústne do zápisnice alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona, telegraficky, telefaxom alebo ďalekopisom. Podanie urobené telegraficky, telefaxom alebo ďalekopisom treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice. Ustanovenia § 158 zostávajú nedotknuté.".

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa mení takto:

V prílohe k zákonu Sadzobník správnych poplatkov sa dopĺňa XX. časť, ktorá znie:
"XX. ČASŤ
ELEKTRONICKÝ PODPIS
Položka 268   
a) Podanie žiadosti o akreditáciu poskytovateľa certifikačných služieb .........  20 000 Sk
b) Podanie žiadosti o uznanie zhody technických prostriedkov na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu ...................  10 000 Sk..


Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2002 okrem čl. I § 4, § 5 ods. 1, 4 a 5, § 7, § 8 ods. 5 a 6, § 9, § 10 ods. 2 písm. a) až e), g) a h) a ods. 3, § 11, § 12 ods. 4, § 13, § 14 ods. 2 a 3, § 24, 25 a 26, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2002.

Príloha k zákonu č. 215/2002 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy (Ú. v. ES L 13, 19.1. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24).
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.


1)§ 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)§ 34 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
2a)§ 18 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2b)Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2c)Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
2d)Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z.
2e)§ 11 písm. a) a d) zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2f)§ 12 písm. a) až g) zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 78/2005 Z. z.
2g)Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 153/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)§ 6 ods. 8 a § 49 a 50 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3a)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
4)§ 2 Obchodného zákonníka.
5)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
6)Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)§ 420 a 420a Občianskeho zákonníka.
8)Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8a)Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
9)Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

Tento dokument pochádza z verifikovanej databázy EPI.Autor: - Dátum:
Čítanosť: 17530
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share