Preskocit navigáciu

Vyhlásenie o prístupnosti


Webové sídlo https://www.mil.sk (a jeho podsídla) má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.mil.sk (a jeho podsídla).

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.
 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
 

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Niektorý netextový obsah, ktorý je poskytnutý používateľovi, nemá textovú alternatívu, ktorá slúži na jeho popis. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah].
  • Pre každý vopred nahratý zvukový záznam sa v synchronizovaných médiách (napr. videozáznamy) neposkytujú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky].
  • Informácie, štruktúra a vzájomné vzťahy vyjadrované prostredníctvom prezentácie nie sú vždy odvoditeľné z kódu alebo k dispozícii v textovej forme. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy].
  • Správne poradie čítania prezentovaného obsahu nie je vždy možné odvodiť z kódu. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie].
  • Pokyny poskytované pre správne pochopenie obsahu a prácu s ním v niektorých prípadoch závisia od jeho charakteristík založených na zmyslovom vnímaní jednotlivých prvkov, ako sú napr. tvar, farba, veľkosť, vizuálne umiestnenie, orientácia alebo zvuk. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu].
  • Farba sa v niektorých prípadoch používa ako jediný vizuálny prostriedok na poskytovanie informácií, označovanie akcie, vyvolávanie reakcie alebo na rozlišovanie vizuálneho prvku. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb].
  • Vizuálne zobrazenie textu a textu vo forme obrázkov nemá vždy kontrastný pomer najmenej 4,5:1. Texty písané zväčšeným písmom a obrázky takéhoto textu v niektorých prípadoch nemajú kontrastný pomer najmenej 3:1. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast ].
  • Text vo forme obrázkov sa v niektorých prípadoch používa na sprostredkovanie informácii namiesto textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov ].
  • Obsah nie je vždy možné prezentovať bez straty informácií alebo funkcionality a bez nutnosti posúvania obsahu v dvoch rozmeroch pre rozlíšenie 320×256 pixelov. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu].
  • Nemožnosť zmeniť v každom prípade nasledujúce vlastnosti bez straty obsahu alebo funkčnosti:
   • výška riadku minimálne 1,5-násobok veľkosti písma,
   • rozstup medzi odsekmi je minimálne dvojnásobok veľkosti písma,
   • medzery medzi znakmi v slovách je minimálne 0,12-násobok veľkosti písma,
   • rozstup slov je minimálne 0,16-násobok veľkosti písma. [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu].
  • Nie všetky informácie, ktoré sa pohybujú, blikajú, rolujú alebo sa automaticky aktualizujú, sú zachytiteľné pre indisponovaného človeka v jeho reakčný čas. [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie].
  • Používateľ nemá vždy k dispozícii mechanizmus, ktorý mu umožňuje preskočiť bloky obsahu, ktoré sa opakovane objavujú na viacerých webových stránkach. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov].
  • Webové stránky neobsahujú názvy, ktoré popisujú ich tému alebo účel. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov].
  • Niektoré zamerateľné prvky nezískavajú zameranie v tom poradí, ktoré zachováva význam a funkcionalitu. [Kritérium úspešnosti 2.4.3 Poradie prechádzania prvkami].
  • Účel každého odkazu nie je vždy odvoditeľný zo samotného textu alebo z kódu. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu].
  • Niektoré nadpisy a menovky nepopisujú tému alebo účel. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky].
  • Používateľské rozhranie ovládané pomocou klávesnice neponúka vždy režim, v ktorom je indikátor zamerania klávesnice viditeľný. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie].
  • Prvky používateľského rozhrania, ktoré obsahujú text alebo text vo forme obrázkov, neobsahujú vždy vizuálne zobrazený názov prvku text. [Kritérium úspešnosti 2.5.3 Popis v názve].
  • Každý text v inom jazyku, ako je samotná stránka, nemá vždý definovaný zodpovedajúci jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí].
  • Prvky, ktoré majú v rámci súboru webových stránok rovnakú funkciu, nie sú vždy identifikované jednotne. [Kritérium úspešnosti 3.2.4 Konzistentná identifikácia].
  • Pri zadávaní niektorých vstupov sa chybná položka neoznačí a chyba sa používateľovi nepopíše v texte. [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb].
  • Pri vyžadovanom vstupe od používateľa sa pri niektorých vstupoch neposkytnú menovky alebo pokyny. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny].
  • Návrhy na korekciu chýb sa nie vždy poskytujú používateľovi ak sa automaticky zistí chyba. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby].
  • Prvky obsahu vložené pomocou značkovacieho jazyka nie sú vždy uzavreté alebo vnorené v súlade so svojimi špecifikáciami respektíve obsahujú duplicitné atribúty. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza].
  • Pri niektorých prvkoch používateľského rozhrania (ako sú napr. prvky formulára, odkazy alebo prvky generované skriptami) nie je možné z kódu odvodiť ich názov a funkciu. Stavy, vlastnosti a hodnoty, ktoré môžu byť nastavené používateľom, sa v niektorých prípadoch nedajú nastaviť v kóde. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota].
  • Stavové správy nie sú vždy v obsahu odvodené z kódu pomocou funkcie alebo vlastností tak, aby mohli byť používateľovi prezentované prostredníctvom asistenčných technológií bez potreby zamerania. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy].
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.).
 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 12.10.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 12.10.2020.
 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: internet@mil.sk.
Správcom webového sídla je Základňa stacionárnych komunikačných a informačných systémov (ZaSKIS) a jeho prevádzkovateľom je Základňa stacionárnych komunikačných a informačných systémov (ZaSKIS).
Zodpovedným orgánom za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Oddelenie interných aplikácii na Základni stacionárnych komunikačných a informačných systémov (ZaSKIS).
 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Oddelenie interných aplikácii na Základni stacionárnych komunikačných a informačných systémov (ZaSKIS) na e-mailovej adrese: internet@mil.sk.

Skočiť na menu


Share